ஆலங்குடி தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு

29

ஆலங்குடி தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு அறந்தாங்கி கிழக்கு ஒன்றியம் அரசர்குளம் கீழ்பாதி ஊராட்சியில் நடைபெற்றது.