குளச்சல் தொகுதி பேரூராட்சி கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு

55

நாம் தமிழர் கட்சியின் குளச்சல் தொகுதிக்குட்பட்ட வாள்வச்சகோஸ்டம் பேரூராட்சியில் நிர்வாக கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.