சேலம் வடக்கு தொகுதி மாத கலந்தாய்வு

132

சேலம் வடக்கு தொகுதியின் *மாதகலந்தாய்வு* 02-01-2022   அன்று  அழகாபுரம் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.