குவைத் செந்தமிழர் பாசறை – கலந்தாய்வு ஒன்றுகூடல்

187
குவைத் செந்தமிழர் பாசறையின் கலந்தாய்வு ஒன்றுகூடல் 01.10.21 வெள்ளியன்று  நபடைபெற்றது.