குளச்சல் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

9

குளச்சல் தொகுதி அனைத்து நிர்வாகிகள் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.

இரணியல் பேரூராட்சி கலந்தாய்வு மற்றும் மறுகட்டமைப்பு ஆழ்வார்கோவில் பள்ளிவிளையில் வைத்து நடைபெற்றது.