வால்பாறை தொகுதி உறுப்பினர் சேர்கை சுவராேட்டி ஒட்டுதல்

6

வால்பாறை அனைத்து ஊராட்சி பேருந்து நிலையங்களிலும் கட்சியில் உறுப்பினர் சேர்ப்பதற்க்காக சுவராேட்டிகள் ஒட்டப்பட்டது.