வாணியம்பாடி தொகுதி தனித்தமிழ் அறிஞர் மறைமலை அடிகளார் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு

2

தமிழுக்காகவே,
தமிழர் நலத்திற்காகவே,
தண்டமிழ் நாட்டிற்காகவே வாழ்ந்த பெருந்தகை!

தனித்தமிழ் அறிஞர் நமது ஐயா
மறைமலை அடிகளார் நினைவைப் போற்றுவோம்!

வாணியம்பாடி தொகுதி ஆலங்காயம் ஒன்றியம் நிம்மியம்பட்டு ஊராட்சியில் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.