கும்மிடிபூண்டி தொகுதி – பனை விதை சேகரிப்பு

55

கும்மிடிபூண்டி தொகுதி சார்பாக  20/08/2021 அன்று பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டது.