போளூர் தொகுதி உணவு வழங்கும் நிகழ்வு

13

ஆகஸ்ட் ‌2 ஆம் தேதி  போளூர் தொகுதி சார்பாக  முப்பாட்டன் முருகனை வழிபட்டு  உணவு வழங்கப்பட்டது.