திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம் கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

35

திருவண்ணாமலை வடக்கு மாவட்டம்  சேத்துப்பட்டு நகரத்தில் கொடி ஏற்ற நிகழ்வு நடைபெற்றது