சிவகாசி தொகுதி பறையிசை பயிற்சி அளிக்கும் நிகழ்வு

9

சிவகாசி தொகுதியில் பறையிசை பயிற்சி அளிக்கும் நிகழ்வு ஜூலை 31 மற்றும் ஆகஸ்ட் 1, 2021 காலை 6 மணி முதல் 8 மணி வரை திருத்தங்கல் நகரம் சார்பாக சுக்கிரவார்பட்டி சாலை (திருத்தங்கல்) இடத்தில் நடைபெற்றது.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய இசையான பறையிசையை கற்றுக்கொள்ள ஆர்வமுள்ள உறுப்பினர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பறையிசைப் பயிற்சி பள்ளி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வின் ஒன்பதாம் மற்றும் பத்தாம் நாள் வகுப்பு சிறப்பாக நிறைவடைந்தது.
7904013811