எழும்பூர் தொகுதி ஐயா.அப்துல் கலாம் நினைவு நாள் நிகழ்வு

27

எழும்பூர் தொகுதி சார்ந்த 107 வது வட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஐயாவின் சிலைக்கு, 107 வது வட்டத்தின் உறவுகள் தலைமையில் அனைத்து தொகுதி உறவுகளும் பங்கு கொண்டு ஐயா. அப்துல்கலாம் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த ப்பட்டது.

பதிவு: மதன் – 9600045772