அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 90ஆவது வட்டம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

38

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி 90ஆவது வட்டத்தில் வெல்கம் காலனி, எச்.பி எரிபொருள் நிலையம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.