புதுச்சேரி திருபுவனை தொகுதி கபாசூர குடிநீர் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

43

புதுவை மாநிலம் திருபுவனை தொகுதி சார்பாக  மக்களுக்கு கப சுர குடி நீர் வழங்கினோம். அதை தொடர்ந்து உறுப்பினர் சேர்க்கை நடை பெற்றது.