செஞ்சி தொகுதி விதைப்பந்து விதைத்தல்.

5

செஞ்சி சட்டமன்ற தொகுதி கிழக்கு ஒன்றியம் அத்தியூர் ஊராட்சி சார்ந்த நீர் நிலைகளில் இன்று நூறு விதைப்பந்துகள் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் தூவி விதைக்கப்பட்டது.

செய்திக் குறிப்பு;
தே.அருண்
8867352012
தகவல் பிரிவு.