ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி மலர் வணக்க நிகழ்வு

10

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி
கருங்குளம் கிழக்கு ஒன்றியம்
செக்காரக்குடி ஊராட்சி சார்பாக
கும்பகோணம் தீ விபத்தில்
உயர் நீத்த குழந்தை களுக்கு
மலர்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.