ஆரணி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

50

4-07-2021 அன்று ஆரணி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைப்பெற்றது,