விருகம்பாக்கம் தொகுதி நலிவுற்றோருக்கு உணவு வழங்குதல்

11

விருகம்பாக்கம் தொகுதி , நலிவுற்றோருக்கு உணவு வழங்கும் இரண்டாம் நாள் களப்பணி.
நலிவுற்ற 20 நபர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது.

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்