சோளிங்கர் தொகுதி -கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

19
சோளிங்கர் தொகுதி காவேரிப்பாக்கம் வடக்கு ஒன்றியத்தில் 03/06/2021 அன்று  கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது