அகஸ்தீஸ்வரம் பேரூராட்சி புகழ்வணக்க நிகழ்வு

4

அகஸ்தீஸ்வரம் பேரூராட்சி சார்பாக ஐயா கக்கனுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது