பூந்தமல்லி தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

14

பூந்தமல்லி தொகுதி சென்னீர்குப்பம் குமரன் நகரில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.