ஒட்டபிடாரம் தொகுதி ஸ்டெர்லைட் அறப்போராட்ட மாவீரர்களுக்கு வீரவணக்கம்

43

ஒட்டபிடாரம் தொகுதி தூத்துக்குடி கிழக்கு ஒன்றியம் 22/5/2021 அன்று ஸ்டெர்லைட் அறப்போராட்டத்தில் தன்னுயிர் ஈந்த மாவீரர்களின் மூன்றாவது ஆண்டு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது நிகழ்வில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கபட்டது 9629732564