அறந்தாங்கி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

156

அறந்தாங்கி ஒன்றியம் சார்பாக அறந்தாங்கி தொகுதி வெட்டிவயல் ஊராட்சியில்உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்நடைபெற்றது..!