வில்லிவாக்கம் தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்றம்

32

வில்லிவாக்கம் தொகுதி 98வது வட்டத்தில்  புலிக்கொடி ஏற்றம் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.