விருகம்பாக்கம் தொகுதி – தியாகதீபம் திலீபன் புகழ்வணக்கம்

23

விருகம்பாக்கம் தொகுதி கேகேநகர் பகுதியில் தொகுதியின் சார்பில் தியாகதீபம் திலீபனுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.