கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்ப்பு முகாம்

44

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பாக புதுவாயல் கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்ப்பு நடைபெற்றத.