கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – புலிக்கொடியேற்றும் நிகழ்வு

34

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி, நாம்தமிழர் கட்சி மேற்கு ஒன்றியம்.
இடம்: கும்மிடிப்பூண்டி மேற்கு ஒன்றியம், செதில்பாக்கம்* மற்றும் பெரிய புலியூர் கிராமம். நாள்:31:01:2021 *நேரம்* :காலை .9.00 மணி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைப்பெற்றது