கீழவல்லம் – தேர்தல் பரப்புரை

8

ஆணைக்காரன் ஊராட்சி கீழவல்லம் மற்றும் தண்ணீர் பந்தல் ஆகிய பகுதிகளில் தேர்தல் பரப்புரை  நடைபெற்றது.