திருப்பத்தூர் தொகுதி = கலந்தாய்வு கூட்டம்

44

திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி- தலைமை அலுவலகம் ” முத்துக்குமார் ஈகைக்குடிலில் மற்றும்

கந்திலி கிழக்கு மேற்கு  ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் 27.12.2020 அன்று  நடைபெற்றது.