குளச்சல் தொகுதி – பொங்கல் விழா சிறப்பிப்பு

8

குளச்சல் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது.