கமுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

29

கமுதி துனைத்தலைவர் முன்னிலையில் மோயங்குளம் இளைஞர்கள் கட்சியில் இனைந்தனர்.