கமுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

33

கமுதி துனைத்தலைவர் முன்னிலையில் மோயங்குளம் இளைஞர்கள் கட்சியில் இனைந்தனர்.

முந்தைய செய்திஅறந்தாங்கி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திசிவகாசி தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்