அம்பத்தூர் தொகுதி – தேர்தல் களப்பணி

14

18.12.2020 முதல் மாலை நேரத்திலும் பரப்புரை தொடங்கப்பட்டது ..
இடம்:அம்பத்தூர் மேற்கு பகுதி 81வது வட்டம்..