வேடசந்தூர் தொகுதி – அலுவலகம் மற்றும் நூலகம் திறப்பு விழா!!

32

வேடசந்தூர் தொகுதியில் அலுவலகம் மற்றும் நூலகம் திறப்பு விழா நடைப்பெற்றது.