மதுரை வடக்கு தொகுதி – கலந்தாய்வுக்கூட்டம்

17

மதுரை வடக்கு தொகுதி கலந்தாய்வுக்கூட்டம் (01.11.2020) வடக்குத்தொகுதி பாண்டியன் குடில் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது ,