பாபநாசம் – நம்மாழ்வார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

43

30.12.2020 அன்று பாபநாசம் நகரம் சார்பாக வேளாண் இயற்கை விஞ்ஞானி ஐயா.நம்மாழ்வார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.