திருவிக நகர் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

67

திருவிக நகர் சட்டமன்ற தொகுதி 71வது வட்டத்தில் ( 01.03.2020 ) அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது