திருவாரூர் – நகர கலந்தாய்வு

15

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி திருவாரூர் நகர கட்டமைப்பு புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் பற்றி கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.