திருப்போரூர் தொகுதி – பாரம்பரிய விதைப்பண்ணை அமைத்தல்

23

திருப்போரூர்_தொகுதி சார்பாக  (28/06/2020) பாரம்பரிய விதைப்பண்ணை அமைக்கும் நிகழ்வானது நடைப்பெற்றது.