திருப்போரூர் – ஒன்றிய பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வு

46

27.12.2020 திருப்போரூர் நடுவன் ஒன்றிய மேம்பாடு குறித்து அப்பகுதி ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களுடன் தொகுதி பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது,
இக்கலந்தாய்வு ஒருங்கினைப்பு திரு.சந்திரசேகர் ஒ.செ.