கும்மிடிப்பூண்டி – வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் மற்றும் உறவுகளை சந்தித்தபோது.

27

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் அவரது பகுதியில் சென்று தேர்தல் பணி ஒன்றிய கட்டமைப்பை பலப்படுத்த மற்றும் உறவுகளை சந்தித்தபோது.