குமராபாளையம் – இலவச சிலம்ப பயிற்சி

32

நாம் தமிழர் கட்சி குமராபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக இலவச சிலம்பு பயிற்சி நிகழ்வு தொடர்ந்து நடத்திக் கொண்டு வருகிறோம். அதன் ஒரு நிகழ்வாக   விழா எடுத்து கொண்டாடப்பட்டது.