காட்டாத்துறை – ஊராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம்

68

காட்டாத்துறை ஊராட்சி கலந்தாய்வில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செயல்பட வாழ்த்துக்கள் !