அரூர் தொகுதி – ஐயா கக்கன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம்

67

பெருந்தமிழர் நமது ஐயா கக்கன் அவர்களின் நினைவைப் போற்றும் விதமாக அரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.