சங்ககிரி தொகுதி – ஒன்றியம் மற்றும் பேரூராட்சி கலந்தாய்வு

62

சங்ககிரி கிழக்கு, நடுவண் மற்றும் சங்ககிரி பேரூராட்சி பகுதிகள் மற்றும்
மாலை சங்ககிரி மேற்கு ஒன்றியம், அரசிராமணி மற்றும் தேவூர் பேரூராட்சி பகுதிகளுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.