கீழ்வைத்தியணான்குப்பம் – மரக்கன்று நடும் விழா

55

வேலூர் மாவட்டம் கீழ்வைத்தியணான்குப்பம் தொகுதி 11-10-2020 அன்று பனைவிதை 2051 விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது