ஒட்டப்பிடாரம் – புலி கொடியேற்றம்

19

ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி கிழக்கு ஒன்றியத்தில் 22/11/2020 அன்று புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.