உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -திருப்பூர் வடக்கு

58
திருப்பூர் வடக்கு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தொடர்ந்து இரண்டாவது வாரமாக பல்வேறு இடங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்கள் நடத்தப்பட்டது.