விளாத்திகுளம் தொகுதி -கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

32

1/10/2020 அன்று விளாத்திகுளம் தொகுதி அலுவலகத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாத கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது,