விருத்தாச்சலம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

70

விருத்தாச்சலம் தொகுதி சார்பாக
வேப்பூர் கூட்டுரோடுட்டில் ஆ.கங்கா தரன் தலைமையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது