மணவாளக்குறிச்சி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

29

மணவாளக்குறிச்சி பேரூராட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மணவாளக்குறிச்சி சந்திப்பில் நடைபெற்றது.